Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Εντολή για χρήση πυροβολικού στο Ντόνετσκ.

Η εφημερίδα Ρωσική Άνοιξη έχει στη κατοχή της στικάκι του Ουκρανικού στρατού με εντολή για επίθεση του πυροβολικού στο Ντόνετσκ.
Παραγγελία για τη χρήση του πυροβολικού στο Ντόνετσκ - αποκλειστικά στοιχεία από flash κρατούμενος Major APU | Ρωσική άνοιξη

Οι πληροφορίες από το στικάκι περιέχουν στρατιωτικά απόρρητα για τη χρήση πυροβολικού στο Ντόνετσκ.
БОЙОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМАНДИРА КАГ № 037.КСП —
 відм. 75,5 (09 81) 16.00 03.07.17. карта 1:50000 видання 1990р.
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ RUSVESNA : Corfiatiko.blogspot.com
2. Командиром 72 омбр прийнято рішення з ранку 06.07. силами тб 72 омбр провести атаку з рубежу пер. доріг (99 79, 5), 500 м. зах.відм.71,8 (97 80) у напрямку відм.72,0(98 79), відм.74,4 (98 83) з метою відновлення положення по передньому краю.
Вихід на рубіж переходу в атаку очікується о 9.00 06.07.
КП бригади в районі стик доріг (01 77 5)
Ліворуч займає оборону: 128 огпбр, розмежувальна лінія з ним: відм.62,6(93 97), вздовж північної околицi Пiски, відм.122,8(07 77), Водяне, відм.102,3(07 78)
Праворуч займає оборону: 72 омбр, розмежувальна лінія з ним: вдсх.(84 97), відм.73,2(87 88), дамба (91 78), міст(94 71) Командиром 72 омбр прийнято рішення з ранку 06.07.17р. силами тб 72 омбр провести атаку з рубежу пер. доріг (99 79, 5), 500 м. зах. відм. 71,8 (97 80) у напрямку відм. 72,0 (98 79), відм. 74,4 (98 83) з метою відновлення положення по передньому краю.
1/55 оабр у складі КАГ, розгорнутий у бойовий порядок та має завдання:
— в ході проведення операції зайняти район вогневих позицій: кут парку (99 76), відм.70,4 (01 76), відм. 71,2 (00 76) та бути в готовності до вогневої підтримки дій 72 омбр при веденні атаки шляхом нанесення ураження живій силі та вогневим засобам, артилерійським та мінометним батареям противника.
Рубіж КСП: відм. 77,5 (99 80), відм. 70,8 (01 81)
Основний напрямок стрільби — 18–00.
3. Вогневе ураження противника здійснити за двома періодами: артилерійська підготовка атаки тб 72 омбр, артилерійська підтримка військ, що акують.
Під час артилерійської підготовки наступу нанести ураження живій силі та вогневим засобам противника Ц101,102,103.
В ході артилерійської підтримки військ, що атакують, нанести ураження артилерійським батареям противника Ц А51,52.
4.Витрата боєприпасів на день бою 2,5 б/к.
5. Готовність до ведення вогню 6.00 06.07.17

Источник: http://rusvesna.su/news/1499167688
1. Засобами старшого начальника вражаються: Ц 20 КП АК.
2. Командиром 72 омбр прийнято рішення з ранку 06.07. силами тб 72 омбр провести атаку з рубежу пер. доріг (99 79, 5), 500 м. зах.відм.71,8 (97 80) у напрямку відм.72,0(98 79), відм.74,4 (98 83) з метою відновлення положення по передньому краю.
Вихід на рубіж переходу в атаку очікується о 9.00 06.07.
КП бригади в районі стик доріг (01 77 5)
Ліворуч займає оборону: 128 огпбр, розмежувальна лінія з ним: відм.62,6(93 97), вздовж північної околицi Пiски, відм.122,8(07 77), Водяне, відм.102,3(07 78)
Праворуч займає оборону: 72 омбр, розмежувальна лінія з ним: вдсх.(84 97), відм.73,2(87 88), дамба (91 78), міст(94 71) Командиром 72 омбр прийнято рішення з ранку 06.07.17р. силами тб 72 омбр провести атаку з рубежу пер. доріг (99 79, 5), 500 м. зах. відм. 71,8 (97 80) у напрямку відм. 72,0 (98 79), відм. 74,4 (98 83) з метою відновлення положення по передньому краю.
1/55 оабр у складі КАГ, розгорнутий у бойовий порядок та має завдання:

Источник: http://rusvesna.su/news/1499167688
КСП — відм. 75,5 (09 81) 16.00 03.07.17. карта 1:50000 видання 1990р.
Источник: http://rusvesna.su/news/1499167688
КСП — відм. 75,5 (09 81) 16.00 03.07.17. карта 1:50000 видання 1990р.
Источник: http://rusvesna.su/news/1499167688
КСП — відм. 75,5 (09 81) 16.00 03.07.17. карта 1:50000 видання 1990р.
1. Засобами старшого начальника вражаються: Ц 20 КП АК.
2. Командиром 72 омбр прийнято рішення з ранку 06.07. силами тб 72 омбр провести атаку з рубежу пер. доріг (99 79, 5), 500 м. зах.відм.71,8 (97 80) у напрямку відм.72,0(98 79), відм.74,4 (98 83) з метою відновлення положення по передньому краю.
Вихід на рубіж переходу в атаку очікується о 9.00 06.07.
КП бригади в районі стик доріг (01 77 5)
Ліворуч займає оборону: 128 огпбр, розмежувальна лінія з ним: відм.62,6(93 97), вздовж північної околицi Пiски, відм.122,8(07 77), Водяне, відм.102,3(07 78)
Праворуч займає оборону: 72 омбр, розмежувальна лінія з ним: вдсх.(84 97), відм.73,2(87 88), дамба (91 78), міст(94 71) Командиром 72 омбр прийнято рішення з ранку 06.07.17р. силами тб 72 омбр провести атаку з рубежу пер. доріг (99 79, 5), 500 м. зах. відм. 71,8 (97 80) у напрямку відм. 72,0 (98 79), відм. 74,4 (98 83) з метою відновлення положення по передньому краю.
1/55 оабр у складі КАГ, розгорнутий у бойовий порядок та має завдання:
— в ході проведення операції зайняти район вогневих позицій: кут парку (99 76), відм.70,4 (01 76), відм. 71,2 (00 76) та бути в готовності до вогневої підтримки дій 72 омбр при веденні атаки шляхом нанесення ураження живій силі та вогневим засобам, артилерійським та мінометним батареям противника.
Рубіж КСП: відм. 77,5 (99 80), відм. 70,8 (01 81)
Основний напрямок стрільби — 18–00.
3. Вогневе ураження противника здійснити за двома періодами: артилерійська підготовка атаки тб 72 омбр, артилерійська підтримка військ, що акують.
Під час артилерійської підготовки наступу нанести ураження живій силі та вогневим засобам противника Ц101,102,103.
В ході артилерійської підтримки військ, що атакують, нанести ураження артилерійським батареям противника Ц А51,52.
4.Витрата боєприпасів на день бою 2,5 б/к.
5. Готовність до ведення вогню 6.00 06.07.17
6. КСП КАГ розгорнуто в районі відм.75,0 (09 81), КП — в районі стик доріг (01 74)
У випадку виходу зі строю КСП КАГ, управління КАГ покладаю на командира 1/55 оабр, сигнал на прийом управління «КЕРМО».
Командир КАГ полковник С.БРУСОВ

Источник: http://rusvesna.su/news/1499167688
Начальник штабу КАГ полковник В.РЯБОКОНЬ
*****
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА КАГ № 037.
КСП — отм. 75,5 (09 81) 16.00 03.07.17. карта 1: 50000 издание 1990 г.
1. Средствами старшего начальника поражаются: Ц 20 КП АК.
2. Командиром 72 омбр принято решение с утра 06.07. силами тв 72 омбр провести атаку с рубежа пер. дорог (99 79, 5), 500 м. зах.видм.71,8 (97 80) в направлении видм.72,0 (98 79), видм.74,4 (98 83) с целью восстановления положения по переднему краю.
Выход на рубеж перехода в атаку ожидается в 9.00 06.07.
КП бригады в районе стык дорог (01 77 5)
Слева занимает оборону 128 огпбр, разграничительная линия с ним: видм.62,6 (93 97), вдоль северной окраины Пески, видм.122,8 (07 77), Водяное, видм.102,3 (07 78)
Справа занимает оборону: 72 омбр, разграничительная линия с ним: вдхр. (84 97), видм.73,2 (87 88), дамба (91 78), городов (94 71) Командиром 72 омбр принято решение с утра 06.07.17г. силами тв 72 омбр провести атаку с рубежа пер. дорог (99 79, 5), 500 м. зап. отм. 71,8 (97 80) в направлении отм. 72,0 (98 79), отл. 74,4 (98 83) с целью восстановления положения по переднему краю.
1/55 оабр в составе КАГ, развернутый в боевой порядок и имеет задачи:
— в ходе проведения операции занять район огневых позиций: угол парка (99 76), видм.70,4 (01 76), отл. 71,2 (00 76) и быть в готовности к огневой поддержке действий 72 омбр при ведении атаки путем нанесения поражения живой силе и огневым средствам, артиллерийским и минометным батареям противника.
Рубеж КСП: отм. 77,5 (99 80), отл. 70,8 (01 81)
Основное направление стрельбы — 18–00.
3. Огневое поражение противника осуществить по двум периодам: артиллерийская подготовка атаки тв 72 омбр, артиллерийская поддержка войск, акують.
Во время артиллерийской подготовки наступления нанести поражение живой силе и огневым средствам противника Ц101,102,103.
В ходе артиллерийской поддержки войск, атакующих, нанести поражение артиллерийским батареям противника Ц А51,52.
4.Расход боеприпасов на день боя 2,5 б/к.
5. Готовность к ведению огня 6.00 06.07.17
6. КСП КАГ развернуто в районе видм.75,0 (09 81), КП — в районе стык дорог (01 74)
В случае выхода из строя КСП КАГ, управление КАГ возлагаю на командира 1/55 оабр, сигнал на прием управления «РУЛЬ».
Командир КАГ полковник С.БРУСОВ
Начальник штаба КАГ полковник В.РЯБОКОНЬ

Источник: http://rusvesna.su/news/1499167688

Σας προσφέρουμε το περιεχόμενο του stick, χωρίς περικοπές, για πρώτη φορά στην ουκρανική γλώσσα (όπως στο πρωτότυπο), και στη συνέχεια - η μετάφραση του στην ρωσική γλώσσα.
***** *****
БОЙОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМАНДИРА КАГ № 037. BOYOVE ROZPORYADZHENNYA COMMANDER CAG αριθμό 037.
КСП — відм. PCB - vіdm. 75,5 (09 81) 16.00 03.07.17. 75,5 (09 81) 16,00 03.07.17. карта 1:50000 видання 1990р. Χάρτης 1: 50.000 Vidanov 1990r.
1. Засобами старшого начальника вражаються: Ц 20 КП АК. 1. Zasobami Ανώτερος Γενικός vrazhayutsya: D 20 KP AK.
2. Командиром 72 омбр прийнято рішення з ранку 06.07. 2. κυβερνήτης 72 Hombre priynyato rіshennya του τραύματος 06.07. силами тб 72 омбр провести атаку з рубежу пер. δυνάμεις TB 72 Hombre να επιτεθεί από την αλλαγή λωρίδας. доріг (99 79, 5), 500 м. зах.відм.71,8 (97 80) у напрямку відм.72,0(98 79), відм.74,4 (98 83) з метою відновлення положення по передньому краю. dorіg (99 79, 5), 500 μ. zah.vіdm.71,8 (97 80) σε napryamku vіdm.72,0 (98 79), vіdm.74,4 (98 83) των διατάξεων metoyu vіdnovlennya για εμπρόσθια ακμή .
Вихід на рубіж переходу в атаку очікується о 9.00 06.07. Vihіd για rubіzh μετάβαση στην επίθεση στο ochіkuєtsya 9.00 06.07.
КП бригади в районі стик доріг (01 77 5) KP ταξιαρχίες rayonі dorіg ραβδί (01 77 5)
Ліворуч займає оборону: 128 огпбр, розмежувальна лінія з ним: відм.62,6(93 97), вздовж північної околицi Пiски, відм.122,8(07 77), Водяне, відм.102,3(07 78) Lіvoruch zaymaє άμυνα: 128 ogpbr, rozmezhuvalna lіnіya τους: vіdm.62,6 (93 97), vzdovzh pіvnіchnoї okolitsi Piski, vіdm.122,8 (07 77), νερό, vіdm.102,3 (07, 78)
Праворуч займає оборону: 72 омбр, розмежувальна лінія з ним: вдсх.(84 97), відм.73,2(87 88), дамба (91 78), міст(94 71) Командиром 72 омбр прийнято рішення з ранку 06.07.17р. Pravoruch zaymaє άμυνα: 72 Ombre rozmezhuvalna lіnіya από αυτούς: vdskh (84 97), vіdm.73,2 (87 88), ένα φράγμα (91 78), mіst (94 71) Διοικητής 72 Hombre priynyato rіshennya 06.07.17r του τραύματος. . силами тб 72 омбр провести атаку з рубежу пер. δυνάμεις TB 72 Hombre να επιτεθεί από την αλλαγή λωρίδας. доріг (99 79, 5), 500 м. зах. dorіg (99 79, 5), 500 μ. Zech. відм. vіdm. 71,8 (97 80) у напрямку відм. 71,8 (97 80) σε napryamku vіdm. 72,0 (98 79), відм. 72.0 (98 79), vіdm. 74,4 (98 83) з метою відновлення положення по передньому краю. 74,4 (98 83) των διατάξεων vіdnovlennya metoyu για εμπρόσθια ακμή.
1/55 оабр у складі КАГ, розгорнутий у бойовий порядок та має завдання: 1/55 oabr σε skladі CAG, rozgornuty boyovy ώστε Got zavdannya:
— в ході проведення операції зайняти район вогневих позицій: кут парку (99 76), відм.70,4 (01 76), відм. - σε hodі Τόπος των operatsії zaynyati vognevih περιοχή pozitsіy: kut πάρκο (99 76), vіdm.70,4 (01, 76), vіdm. 71,2 (00 76) та бути в готовності до вогневої підтримки дій 72 омбр при веденні атаки шляхом нанесення ураження живій силі та вогневим засобам, артилерійським та мінометним батареям противника. 71.2 (00 76) στο εν λόγω Buti gotovnostі να vognevoї pіdtrimki Act λογικά Hombre στους 72 vedennі επιτεθεί Σλιάκχοφ εφαρμόζοντας urazhennya zhivіy silі ότι vognevim zasobam, artilerіyskim που mіnometnim αντίπαλο μπαταρίες.

Источник: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=ru&sp=nmt4&u=http://rusvesna.su/news/1499167688&usg=ALkJrhiutCyOB6nFlPGtjcFAl7WZyTH6Hw
Σας προσφέρουμε το περιεχόμενο του stick, χωρίς περικοπές, για πρώτη φορά στην ουκρανική γλώσσα (όπως στο πρωτότυπο), και στη συνέχεια - η μετάφραση του στην ρωσική γλώσσα.
***** *****
БОЙОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМАНДИРА КАГ № 037. BOYOVE ROZPORYADZHENNYA COMMANDER CAG αριθμό 037.
КСП — відм. PCB - vіdm. 75,5 (09 81) 16.00 03.07.17. 75,5 (09 81) 16,00 03.07.17. карта 1:50000 видання 1990р. Χάρτης 1: 50.000 Vidanov 1990r.
1. Засобами старшого начальника вражаються: Ц 20 КП АК. 1. Zasobami Ανώτερος Γενικός vrazhayutsya: D 20 KP AK.
2. Командиром 72 омбр прийнято рішення з ранку 06.07. 2. κυβερνήτης 72 Hombre priynyato rіshennya του τραύματος 06.07. силами тб 72 омбр провести атаку з рубежу пер. δυνάμεις TB 72 Hombre να επιτεθεί από την αλλαγή λωρίδας. доріг (99 79, 5), 500 м. зах.відм.71,8 (97 80) у напрямку відм.72,0(98 79), відм.74,4 (98 83) з метою відновлення положення по передньому краю. dorіg (99 79, 5), 500 μ. zah.vіdm.71,8 (97 80) σε napryamku vіdm.72,0 (98 79), vіdm.74,4 (98 83) των διατάξεων metoyu vіdnovlennya για εμπρόσθια ακμή .
Вихід на рубіж переходу в атаку очікується о 9.00 06.07. Vihіd για rubіzh μετάβαση στην επίθεση στο ochіkuєtsya 9.00 06.07.
КП бригади в районі стик доріг (01 77 5) KP ταξιαρχίες rayonі dorіg ραβδί (01 77 5)
Ліворуч займає оборону: 128 огпбр, розмежувальна лінія з ним: відм.62,6(93 97), вздовж північної околицi Пiски, відм.122,8(07 77), Водяне, відм.102,3(07 78) Lіvoruch zaymaє άμυνα: 128 ogpbr, rozmezhuvalna lіnіya τους: vіdm.62,6 (93 97), vzdovzh pіvnіchnoї okolitsi Piski, vіdm.122,8 (07 77), νερό, vіdm.102,3 (07, 78)
Праворуч займає оборону: 72 омбр, розмежувальна лінія з ним: вдсх.(84 97), відм.73,2(87 88), дамба (91 78), міст(94 71) Командиром 72 омбр прийнято рішення з ранку 06.07.17р. Pravoruch zaymaє άμυνα: 72 Ombre rozmezhuvalna lіnіya από αυτούς: vdskh (84 97), vіdm.73,2 (87 88), ένα φράγμα (91 78), mіst (94 71) Διοικητής 72 Hombre priynyato rіshennya 06.07.17r του τραύματος. . силами тб 72 омбр провести атаку з рубежу пер. δυνάμεις TB 72 Hombre να επιτεθεί από την αλλαγή λωρίδας. доріг (99 79, 5), 500 м. зах. dorіg (99 79, 5), 500 μ. Zech. відм. vіdm. 71,8 (97 80) у напрямку відм. 71,8 (97 80) σε napryamku vіdm. 72,0 (98 79), відм. 72.0 (98 79), vіdm. 74,4 (98 83) з метою відновлення положення по передньому краю. 74,4 (98 83) των διατάξεων vіdnovlennya metoyu για εμπρόσθια ακμή.
1/55 оабр у складі КАГ, розгорнутий у бойовий порядок та має завдання: 1/55 oabr σε skladі CAG, rozgornuty boyovy ώστε Got zavdannya:
— в ході проведення операції зайняти район вогневих позицій: кут парку (99 76), відм.70,4 (01 76), відм. - σε hodі Τόπος των operatsії zaynyati vognevih περιοχή pozitsіy: kut πάρκο (99 76), vіdm.70,4 (01, 76), vіdm. 71,2 (00 76) та бути в готовності до вогневої підтримки дій 72 омбр при веденні атаки шляхом нанесення ураження живій силі та вогневим засобам, артилерійським та мінометним батареям противника. 71.2 (00 76) στο εν λόγω Buti gotovnostі να vognevoї pіdtrimki Act λογικά Hombre στους 72 vedennі επιτεθεί Σλιάκχοφ εφαρμόζοντας urazhennya zhivіy silі ότι vognevim zasobam, artilerіyskim που mіnometnim αντίπαλο μπαταρίες.
Рубіж КСП: відм. Rubіzh PCB: vіdm. 77,5 (99 80), відм. 77.5 (99 80), vіdm. 70,8 (01 81) 70,8 (01 81)
Основний напрямок стрільби — 18–00. Κύρια napryamok strіlbi - 18-00.
3. Вогневе ураження противника здійснити за двома періодами: артилерійська підготовка атаки тб 72 омбр, артилерійська підтримка військ, що акують. 3. Vogneve urazhennya αντίπαλο zdіysniti για Eyad perіodami: artilerіyska pіdgotovka επίθεση TB 72 Ombre artilerіyska pіdtrimka vіysk scho akuyut.
Під час артилерійської підготовки наступу нанести ураження живій силі та вогневим засобам противника Ц101,102,103. Pid ώρα artilerіyskoї pіdgotovki ενίσχυση αιτία urazhennya zhivіy silі ότι vognevim zasobam TS101,102,103 εχθρό.
В ході артилерійської підтримки військ, що атакують, нанести ураження артилерійським батареям противника Ц А51,52. Σε hodі artilerіyskoї pіdtrimki vіysk scho atakuyut, ισχύουν urazhennya artilerіyskim μπαταρίες αντίπαλο A51,52 C.
4.Витрата боєприпасів на день бою 2,5 б/к. 4.Vitrata boєpripasіv ημέρα μάχη 2.5 β / c.
5. Готовність до ведення вогню 6.00 06.07.17 5. Διατήρηση Gotovnіst Vaughn 6.00 06/07/17
6. КСП КАГ розгорнуто в районі відм.75,0 (09 81), КП — в районі стик доріг (01 74) 6. PCB CAG rozgornuto σε rayonі vіdm.75,0 (09, 81), KP - σε rayonі dorіg ραβδί (01, 74)
У випадку виходу зі строю КСП КАГ, управління КАГ покладаю на командира 1/55 оабр, сигнал на прийом управління «КЕРМО». Σε vipadku vihodu Zi την κατασκευή PCB CAG, CAG διοικητής upravlіnnya pokladayu στις 1/55 σήμα oabr να Priya upravlіnnya "Κέρμιτ."
Командир КАГ полковник С.БРУСОВ CAG Διοικητής Συνταγματάρχης S.BRUSOV
Начальник штабу КАГ полковник В.РЯБОКОНЬ Αρχηγός του Επιτελείου συνταγματάρχη CAG V.RYABOKON

Источник: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=ru&sp=nmt4&u=http://rusvesna.su/news/1499167688&usg=ALkJrhiutCyOB6nFlPGtjcFAl7WZyTH6Hw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.