Κυριακή 29 Μαρτίου 2015

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΕΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ.

Mπορεί για κάποιους ο πόλεμος που ξέσπασε στην Υεμένη να φαίνεται αθώος ή να υπάρχουν στο παρασκήνιο γεωπολιτικοί,θρησκευτικοί και οικονομικοί λόγοι,οι περιοχές όμως αυτές αναφέρονται στην Αγία Γραφή.Το στενό του Αντεν ελέγχεται από τους αντάρτες της Σομαλίας και των Χουτί στην Υεμένη.Το πέρασμα των πετρελαιοφόρων προς την Ερυθρά θάλασσα στην διώρυγα του Σουέζ και από εκεί στην Μεσόγειο γίνεται δυσκολώτερο με αποτέλεσμα να ανεβεί η τιμή του πετρελαίου.Από την άλλη υποβόσκει ένας μουσουλμανικός εμφύλιος Σιιτών και Σουνιτών,ή καλύτερα ποιός θα είναι ο τοπικός αυτοκράτορας στη Μ.Ανατολή.Το Ιράν ,η Τουρκία ή η Σαουδική Αραβία;Ακόμα και το   Πακιστάν αναμένεται να εμπλακεί στο πόλεμο που μπορεί να τινάξει στον αέρα όλη την περιοχή της Μ.Ανατολής.Την Τουρκία,την Συρία,το Ιράκ,το Ιράν το Πακιστάν,τον Λίβανο,τη Γάζα και τη Δυτική όχθη,την Ιορδανία,την Σαουδική Αραβία και τις υπόλοιπες χώρες της Αραβικής χερσονήσου,όπως και τις χώρες της Ανατολικής Αφρικής(Αίγυπτος-Σουδάν-Αιθιοπία-Σομαλία) αλλά και της Β.Αφρικής(Λιβύη-Αλγερία-Μαρόκο).Το εγχείρημα είναι πλέον πολύ επικίνδυνο  και μαζί με την κατάσταση στις χώρες της Μαύρης θάλασσας,τις Βαλτικές χώρες και τις Σκανδιναβικές μπορεί να δώσει το έναυσμα του 3ου Παγκοσμίου πολέμου.Ολα πλέον κρέμονται από μία κλωστή.Που γράφει όμως η Αγία Γραφή για τις συγκεκριμένες περιοχές της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας;

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΙΩΗΛ-ΚΕΦ.3            ΟΤΙ ἰδοὺ ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅταν ἐπιστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν ᾿Ιούδα καὶ ῾Ιερουσαλήμ, 2 καὶ συνάξω πάντα τὰ ἔθνη καὶ κατάξω αὐτὰ εἰς τὴν κοιλάδα ᾿Ιωσαφὰτ καὶ διακριθήσομαι πρὸς αὐτοὺς ἐκεῖ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ μου καὶ τῆς κληρονομίας μου ᾿Ισραήλ, οἳ διεσπάρησαν ἐν τοῖς ἔθνεσι· καὶ τὴν γῆν μου καταδιείλαντο 3 καὶ ἐπὶ τὸν λαόν μου ἔβαλον κλήρους καὶ ἔδωκαν τὰ παιδάρια πόρναις καὶ τὰ κοράσια ἐπώλουν ἀντὶ τοῦ οἴνου καὶ ἔπινον. 4 καὶ τί ὑμεῖς ἐμοί, Τύρος καὶ Σιδὼν καὶ πᾶσα Γαλιλαία ἀλλοφύλων; μὴ ἀνταπόδομα ὑμεῖς ἀνταποδίδοτέ μοι; ἢ μνησικακεῖτε ὑμεῖς ἐπ᾿ ἐμοὶ ὀξέως; καὶ ταχέως ἀνταποδώσω τὸ ἀνταπόδομα ὑμῶν εἰς κεφαλὰς ὑμῶν, 5 ἀνθ᾿ ὧν τὸ ἀργύριόν μου καὶ τὸ χρυσίον μου ἐλάβετε καὶ τὰ ἐπίλεκτά μου τὰ καλὰ εἰσηνέγκατε εἰς τοὺς ναοὺς ὑμῶν 6 καὶ τοὺς υἱοὺς ᾿Ιούδα καὶ τοὺς υἱοὺς ῾Ιερουσαλὴμ ἀπέδοσε τοῖς υἱοῖς τῶν ῾Ελλήνων, ὅπως ἐξώσητε αὐτοὺς ἐκ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 7 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω αὐτοὺς ἐκ τοῦ τόπου, οὗ ἀπέδοσθε αὐτοὺς ἐκεῖ, καὶ ἀνταποδώσω τὸ ἀνταπόδομα ὑμῶν εἰς κεφαλὰς ὑμῶν 8 καὶ ἀποδώσομαι τοὺς υἱοὺς ὑμῶν καὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν εἰς χεῖρας τῶν υἱῶν ᾿Ιούδα, καὶ ἀποδώσονται αὐτοὺς εἰς αἰχμαλωσίαν εἰς ἔθνος μακρὰν ἀπέχον, ὅτι Κύριος ἐλάλησε.
1 ΕΠΕΙΔΗ, δέστε, κατά τις ημέρες εκείνες, και κατά τον καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τούς αιχμαλώτους τού Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, 

2 θα συγκεντρώσω ακόμα όλα τα έθνη, και θα τα κατεβάσω στην κοιλάδα τού Ιωσαφάτ, και θα κριθώ μαζί τους εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομιάς μου, του Ισραήλ, που τον διέσπειραν ανάμεσα στα έθνη, και διαμοιράστηκαν τη γη μου

3 και έρριξαν κλήρους για τον λαό μου και έδωσαν παιδάκι για πόρνη, και πουλούσαν κοριτσάκι για κρασί, και έπιναν.

4 Και τι έχετε ακόμα να κάνετε εσείς μαζί μου, Τύρος και Σιδώνα, και όλα τα όρια της Παλαιστίνης; Θα μου ανταποδώσετε ανταπόδομα; Αν εσείς μου ανταποδώσετε, χωρίς αργοπορίες θα επιστρέψω γρήγορα το ανταπόδομά σας επάνω στο κεφάλι σας.

5 Επειδή, πήρατε το ασήμι μου και το χρυσάφι μου, και φέρατε τα εκλεκτά μου αγαθά στους ναούς σας.

6 Ενώ τους γιους τού Ιούδα και τους γιους τής Ιερουσαλήμ τούς πουλήσατε στους γιους των Ελλήνων, για να τους απομακρύνετε από τα όριά τους.

7 Δέστε, εγώ θα τους σηκώσω από τον τόπο όπου τους πουλήσατε, και θα επιστρέψω το ανταπόδομά σας επάνω στο κεφάλι σας.

8 Και θα πουλήσω τους γιους σας και τις θυγατέρες σας στο χέρι των γιων τού Ιούδα, και θα τους πουλήσουν στους Σαβαίους, σε έθνος που απέχει μακριά επειδή, μίλησε ο Κύριος.    Στο 3ο κεφάλαιο του Ιωήλ αναφέρεται το Παλαιστινιακό πρόβλημα και η λύση του.Οι Παλαιστίνιοι θα κάνουν κράτος στη γη των Σαβαίων.Οι Σαβαίοι ζούσαν στα παράλια της Αιθιοπίας(σημερινή Ερυθραία) και της Υεμένης.(Ακριβώς εκεί που έχουν καταλάβει τις πόλεις οι Χουτί).
 ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΙΕΡΕΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΚΗΔΑΡ[ΒΟΡΕΙΑ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ].
ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΙΕΡΕΜΙΑ.(Μασ. ΜΘ´, 28-33 ). Οὕτως εἶπε Κύριος· ἀνάστητε καὶ ἀνάβητε ἐπὶ Κηδὰρ καὶ πλήσατε τοὺς υἱοὺς Κεδέμ· 7 σκηνὰς αὐτῶν καὶ τὰ πρόβατα αὐτῶν λήψονται, ἱμάτια αὐτῶν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν καὶ καμήλους αὐτῶν λήψονται ἑαυτοῖς· καὶ καλέσατε ἐπ’ αὐτοὺς ἀπώλειαν κυκλόθεν. 8 φεύγετε λίαν, βαθύνατε εἰς κάθισιν, καθήμενοι ἐν τῇ αὐλῇ, ὅτι ἐβουλεύσατο ἐφ’ ὑμᾶς βασιλεὺς Βαβυλῶνος βουλὴν καὶ ἐλογίσατο ἐφ’ ὑμᾶς λογισμόν. 9 ἀνάστηθι καὶ ἀνάβηθι ἐπ’ ἔθνος εὐσταθοῦν, καθήμενον εἰς ἀναψυχήν, οἷς οὐκ εἰσὶ θύραι, οὐ βάλανοι, οὐ μοχλοί, μόνοι καταλύουσι. 10 καὶ ἔσονται κάμηλοι αὐτῶν εἰς προνομὴν καὶ πλῆθος κτηνῶν αὐτῶν εἰς ἀπώλειαν· καὶ λικμήσω αὐτοὺς παντὶ πνεύματι κεκαρμένους πρὸ προσώπου αὐτῶν, ἐκ παντὸς πέραν αὐτῶν οἴσω τὴν τροπὴν αὐτῶν, εἶπε Κύριος. 11 καὶ ἔσται ἡ αὐλὴ διατριβὴ στρουθῶν καὶ ἄβατος ἕως αἰῶνος, οὐ μὴ καθίσῃ ἐκεῖ ἄνθρωπος, καὶ οὐ μὴ κατοικήσῃ ἐκεῖ υἱὸς ἀνθρώπου.H κρίση ενάντια στην Kηδάρ

28 ΓIA THN KHΔAP, και για τα βασίλεια της Aσώρ, πoυ πάταξε o Nαβoυχoδoνόσoρας, o βασιλιάς τής Bαβυλώνας. 'Eτσι λέει o Kύριoς: Σηκωθείτε, ανεβείτε στην Kηδάρ, και λεηλατήστε τoύς γιoυς τής Aνατoλής.

29 Θα κυριεύσoυν τις σκηνές τoυς, και τα κoπάδια τoυς θα πάρoυν για τoν εαυτό τoυς τα παραπετάσματά τoυς, και oλόκληρη την απoσκευή τoυς, και τις καμήλες τoυς και θα βoήσoυν πρoς αυτoύς: Tρόμoς από παντoύ.

30 Φύγετε, πηγαίνετε μακριά, να κάνετε βαθείς τόπoυς για κατoικία, κάτoικoι της Aσώρ, λέει o Kύριoς επειδή, o Nαβoυχoδoνόσoρας, o βασιλιάς τής Bαβυλώνας, βoυλεύθηκε εναντίoν σας βoυλή, και συλλoγίστηκε εναντίoν σας λoγισμoύς.

31 Σηκωθείτε, ανεβείτε στo ήσυχo έθνoς, πoυ κατoικεί με ασφάλεια, λέει o Kύριoς αυτoί δεν έχoυν πύλες oύτε μoχλoύς, αλλά κατoικoύν μόνoι

32 και oι καμήλες τoυς θα είναι λεηλασία, και τo πλήθoς των κτηνών τoυς λάφυρo και θα τoυς διασκoρπίσω σε όλoυς τoύς ανέμoυς, πρoς εκείνoυς πoυ κατoικoύν στα απώτατα μέρη και θα φέρω επάνω τoυς τoν όλεθρό τoυς από όλα τα πέρατά τoυς, λέει o Kύριoς.

33 Kαι η Aσώρ θα είναι κατoικία τσακαλιών, έρημη παντoτινά εκεί δεν θα κατoικεί άνθρωπoς, και γιoς ανθρώπoυ δεν θα παρoικεί σ' αυτή.Κηδάρ=υιός του Ισμαήλ,που κατοικούσε στην Πετραία Αραβία,ήταν πολυάριθμη φυλή αλλά όχι καλής φήμης.Ασώρ=πρωτεύουσα της Βορείου Χαναάν κοντά στη λίμνη Μερώμ.Ναβουχοδονόσορας=Βαβυλώνιος βασιλιάς που κατέστρεψε τον πρώτο Ναό του Σολωμόντα.Ο αγωγός Nabucco στην Τουρκία φέρει τα αρχικά του Ονόματός του.Οπως διαφαίνεται από τις προφητείες η Σαουδική Αραβία θα δεχτεί επίθεση μελλοντικά στα βόρεια συνορά της και αυτό ίσως να είναι αποτελέσμα της σημερινής επέμβασης στην Υεμένη,αφού όπως είπαμε η ανάφλεξη μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες χώρες της περιοχής.Γνωρίζουμε επίσης ότι το Ιράν που στηρίζει τους αντάρτες Χουτί στην Υεμένη έχει τεράστια επιρροή στους Σιίτες του Νότιου Ιράκ ,μιας και η αναφορά γίνεται στον βασιλέα Ναβουχοδονόσορα,της Βαβυλώνας(σημερινό Ιράκ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου