Στη Ρωσία και στις ΗΠΑ υπάρχει μια «σύγχυση» στην ορολογία των υγρών ορυκτών. Αυτό που στις ΗΠΑ αποκαλείται πετρέλαιο σχιστόλιθου, υπονοεί ότι η εξόρυξή του πραγματοποιείται από σχιστολιθικά πετρώματα, ενώ στη Ρωσία, από τη σοβιετική εποχή ακόμα, θεωρούν ότι είναι το πετρέλαιο που εξορύσσεται από δύσκολους γεωλογικούς σχηματισμούς (με την έννοια, ότι η άντληση των κοιτασμάτων αυτών είναι πολύ δαπανηρή).