Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

ΘΡΑΚΗ: ‘Eνας γενναιόδωρος γίγαντας πού περιμένει να τον  ξυπνήσουμε !

 Γράφει ο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Οικονομολόγος
 
ΠΡΩΤΟ   ΜΕΡΟΣ 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

*Η Θράκη αντιπροσωπεύει το 7% της Ελληνικής Επικράτειας,στην γεωγραφική της θέση, όμως,τής απο δίδεται τεράστια οικονομική  και γεωστρατηγική σημασία,αφού,αποτελεί, ταυτοχρόνως,μέρος του Παρευ ξείνιου υποσυστήματος,αυτό του δίδυμου,τού Βοσπόρου και Ευξείνου Πόντου.

Επίσης,η Θράκη αποτελεί το στρατηγικό προγεφύρωμα προς την Χερσόνησο του Αίμου,με όλους τους εμπορικούς και ναυτικούς δρόμους,από Ασία και Αφρική,προς την Ανατολικοευρωπαϊκή ενδοχώρα. Ακόμη,η Θράκη αποτελεί διαμετακομιστικό  ενεργειακό κόμβο πετρελαίου και Φ.Α. προς την Δυτική Ευρώπη.Η Θράκη διαθέτει το 1/12 των συνολικών καλλιεργήσιμων γεωργικών εδαφών τής χώρας και σημαντικά αρδευόμενα κτηνοτροφικά βοσκοτόπια,πού μπορούν  να συντελέσουν τά μέγιστα,τόσο στην διατροφική επάρκεια της χώρας όσο και στίς εξαγωγές μοναδικών αγροτικών ποιοτικών  προϊόντων. Ομως,κάποιες περιοχές της Θράκης εμφανίζονται, διευρωπαϊκά,ως οι λιγότερο αναπτυγμένες.

2. Τό Δημογραφικό πρόβλημα της Θράκης.

*Υποστηρίζεται ότι το μέλλον της Θράκης δεν εξαρτάται μόνο από την Αμυντική θωράκιση της περιοχής, αλλά,εξίσου,αν όχι περισσότερο,από την οικονομική,κοινωνική και πολιτιστική  της ανάπτυξη.Η κρίση στην Θράκη έχει διαστάσεις πληθυσμιακές,κοινωνικές,θρησκευτικές.Η κρίση αυτή προσδιορίζεται από μία σειρά παραγόντων πού,δυστυχώς,διαιωνίζονται  και αλληλοτροφοδοτούνται,δημιουργώντας,έτσι, κλίμα φυγής και απελπισίας.Αυτά τά συναισθήματα κατατρύχουν μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, ιδιαίτε ρα, τους νέους ανθρώπους. Αποτέλεσμα όλων αυτών,,η περιοχή της Θράκης,να είναι σήμερα,πανελ λαδικά,μία από  τις πιο αραιοκατοικημένες,γεωγραφικά απομονωμένες και αποκομμένες από την οικονο μική της ενδοχώρα,περιοχές,αφού τά όποια αναπτυξιακά μέτρα υλοποιήθηκαν,αποσπασματικά και με ασαφείς στόχους,εγκλωβισμένα από την απερίγραπτη Ελληνική γραφειοκρατία.Όπως,δε,πολύ εύστοχα αναφέρει στο βιβλίο του<<η Ελλάδα σε κίνδυνο>>.ο πρέσβυς ε.τ. κ.Περικλής Νεάρχου,η Θράκη αποτε λεί μνημείο πολιτικής ανεπάρκειας,εγκληματικής αμέλειας και μικροκομματικής μικρόνοιας.Οι διαπιστώ σεις αυτές,επισημαίνει ο  συγγραφέας του παραπάνω βιβλίου.δέν αφορούν μόνο την διαχείριση του θέ ματος της Μουσουλμανικής μειονότητας αλλά κυρίως τήν ανάπτυξη της Θράκης.

*Η εφαρμογή ενός στρατηγικού προγράμματος Περιφερειακής ανάπτυξης,θα μπορούσε να  αντισταθμί σει τά μειονεκτήματα λόγω της μεγάλης απόστασης από την Αθηνοκεντρική πρωτεύουσα και να δώσει έμφαση στην προώθηση παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων και στην  μεταποίηση.Ομως ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν απουσιάζει μόνο από την Θράκη.Η ανεπάρκεια πολιτικής υπάρχει παντού.Στήν περί πτωση,δέ,της Θράκης,η διαφθορά και η ανεπάρκεια του  πολιτικού συστήματος και της Δημόσιας Διοίκη σης,κατέληξε στό  να σπαταληθούν σημαντικοί οικονομικοί πόροι(κατατεθειμένοι ήδη,σε Ελβετικές τρά πεζες,προς δόξαν της χρηστής Διοίκησης)και με ελάχιστα θετικά αποτελέσματα για τους Θρακιώτες.

*Ένα πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα,αναξιοποίητο μέχρι τώρα, είναι και το εξαιρετικά πλούσιο υπέδαφος της Θράκης,πού μελέτες και έρευνες έχουν δείξει,ότι το υπέδαφος αυτό είναι εξαιρετικά πλούσιο ακόμη και σε κοιτάσματα ουρανίου και σπανίων γαιών.Αυτά όμως μπορούν να αξιοποιηθούν, μόνο με μια εθνικά στρατηγική πολιτική και όχι μέσω ξεπουλήματος σε τούρκικα παζάρια,όπως ,κάνει, σήμερα η κυβέρνηση,με το ΤΑΙΠΕΔ  των Δανειστών(Γερμανών).

*Τά στατιστικά στοιχεία ηχούν σήμα κινδύνου. Δυστυχώς,ο Εβρος αλλά και γενικότερα η Θράκη <<γερ νούν>> επικίνδυνα.Πράγματι,το βασικό πρόβλημα,ειδικότερα,του Νομού Εβρου, είναι η Φθίνουσα Δημο γραφία του,η οποία,σε συνδυασμό με την απερήμωση της υπαίθρου και την εγκατάλειψη των αγροτικών του περιοχών,οδηγεί σε γενική κατάρρευση.

*Τά πρόσφατα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι περιοχές του Βόρειου και Κεντρικού Εβρου, είναι από τις πιο γερασμένες της χώρας,με τά ποσοστά ατόμων,ηλικίας άνω των 65 ετών, να κυμαίνο νται από 40% έως 65%.Ομως,οι παρενέργειες είναι βαθύτερες:Γιατί, δέν μπορείς νά υποστηρίξεις τά σύ

νορά σου,με ένα ηλικιακά γερασμένο πληθυσμό.Επίσης, η επιτάχυνση του Δημογραφικού μαρασμού, θα ανατρέψει ανέκκλητα τις λεπτές  Δημογραφικές ισορροπίες της Θράκης,αφού,γνωρίζουμε άριστα, ότι,ακριβώς,είναι  αυτός ο χριστιανικός  πληθυσμός του Νομού Εβρου,πού αποτελεί το ανάχωμα και πού διακόπτει την εδαφική συνέχεια της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,με την πέρα του Εβρου ποταμού,Τουρκική επικράτεια,λαμβανομένου,υπόψιν και του γεγονότος.ότι στην Ροδόπη ο Μου σουλμανικός πληθυσμός υπερβαίνει το 50%,με παραπλήσιο ποσοστό και στην Ξάνθη. Εξ  ού,και οι εργαλειοποιημένες από την Αγκυρα μεταναστευτικές ροές,για να σπάσουν το Χριστιανικό ανάχωμα του  Εβρου. Τί όμως πράττει γι αυτό,η Ελληνική Πολιτεία,τόσο κεντρικά όσο και τοπικά; Εκ του αποτελέσμα τος,πολύ λίγα.

3.Τά Λάθη σχεδιασμού του <<Καλλικράτη>>στην Θράκη.

*Οι Τουρκικές επιδιώξεις στην Θράκη εξυπηρετούνται,δυστυχώς,με τον <<Καλλικράτη>>πού παρέχει  Τοπική Αυτοδιοίκηση με δομημένη ιεραρχία,δηλαδή,εάν εφαρμοσθεί ο πλήρης Νόμος, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.Μέσα από ένα Νόμο,λοιπόν, και χωρίς οι σχεδιαστές να λάβουν σοβαρά υποψιν τους την Εθνική ιδιαιτερότητα της Θράκης,κατέστη δυνατόν να παραχωρηθεί το <<δικαίωμα>> σε φανατικούς Τουρκόφρονες,πιστούς υπηρέτες του Εκτουρκισμού της Μειονότητας,να αναλάβουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συγκεκριμένες περιοχές,πού συνορεύουν μεταξύ τους.Είναι φανερό ότι ο περίφημος <<Καλλικράτης>>για την περιοχή της Θράκης αποτελεί δώρο για την εξυ πηρέτηση των Τουρκικών βλέψεων,μάλιστα,έχει αποκληθεί,ως<<το καλύτερο δώρο πού χαρακτηρίζεται ως ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΣΜΟΣ>>.Είναι ασύλληπτη η κενότητα πολιτικής και εθνικής ευθύνης του πολι τικού συστήματος της χώρας,πού διαπράττει τέτοια ανοσιουργήματα.Εγιναν πολλές άστοχες ενέργειες   στην Θράκη,μεταξύ των οποίων,στην χάραξη του<<Καλλικράτη>>.Δυστυχώς και εδώ,η πρόσφατη Δημο τικο-Διοικητική μεταρρύθμιση βοήθησε τά μέγιστα στην εγκατάσταση στην Θράκη φανατικών πυρήνων Τουρκο-Μουσουλμάνων εθνικιστών.Τό αποτέλεσμα;Η μη λογική <<Λειτουργική Αναδιάρθρωση>>στους Δήμους,είχε ως απότέλεσμα την συνένωση 4(τεσσάρων) Δήμων στην Επαρχία Κομοτηνής,εκ των οποί ων,οι 2(δύο),διοικούνται,πλέον,από Τούρκους δημάρχους,όντες στην υπηρεσία του Τουρκικού Προξε νείου.Απαιτείται,λοιπόν,πάραυτα,η επαναχάραξη των Διοικητικών ορίων του κάθε Δήμου,με βασικό κρι τή ριο,ΟΧΙ,αυτό της διευκόλυνσης δράσης(έστω λόγω λάθους),από  τό Τουρκικό Προξενείο..

 

4.Τά θλιβερά πεπραγμένα της Ελληνικής Πολιτείας στην Θράκη.

*Η Ελληνική Πολιτεία δεν θα είχε τίποτα να φοβηθεί εάν είχε εφαρμόσει πολιτική ομαλής ένταξης των Μειονοτήτων,πού εκ των πραγμάτων,θα καθιστούσε περιττή κάθε έξωθεν επέμβαση.Ομως η άσκηση μιάς περήφανης Εθνικής πολιτικής σκοντάφτει σε μικροπολιτικά και μικροκομματικά συμφέροντα και κυρίως στην <<εκούσια>>ανάδειξη του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής σε άτυπο ρυθμιστή των υποθέ σεων της Θράκης. Ν.Δ.ΠΑΣΟΚ,ΣΥΡΙΖΑ,εμπορεύονται τις ψήφους της Μειονότητας,συναλλασσόμενοι με το Προξενείο,επιζητώντας,έναντι οιουδήποτε ανταλλάγματος,την εύνοια του εκάστοτε Τούρκου Προξέ νου..

*Όλα βέβαια ξεκινούν από την Εκπαίδευση.Γιατί σημαντικά βήματα για την εκπαίδευση,με την δημιουρ γία περισσοτέρων,πιο σύγχρονων και πιο ελκυστικών Σχολείων στις Μειονοτικές περιοχές,με την δημι ουργία Παιδικών Σταθμών για τά παιδιά της Μειονότητας,έχουν μείνει ΜΕΤΕΩΡΑ,παραδίδοντας τα παιδιά  αυτά  στα   Αναχρονιστικά και Αντιεκπαιδευτικά Σχολεία,όσο και στην <<παραπαιδεία>>των δια φόρων Συλλόγων πού χρηματοδοτούνται από την Τουρκία.Ενα σύστημα(πού κανείς Ελληνας αρμόδιος δεν ασχολείται)και πού περιθωριοποιεί,κιόλας, από το Νηπιαγωγείο τους Μουσουλμανόπαιδες και πού δεν έχουν άλλη επιλογή,μετά,παρά να φύγουν για <<επιδοτούμενες>>σπουδές στην Τουρκία.

Αλλωστε και ο θεσμός των Ιεροδασκάλων ποτέ δεν λειτούργησε,με αποτέλεσμα,οι περισσότεροι από τους διορισμένους(εκ των 240,πού προέβλεπε ο Νόμος) Ιεροδάσκαλους να βρίσκονται σέ αργομι σθία,αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στους Ψευτομουφτήδες.

*Οι εκάστοτε Υπουργοί Παιδείας διαπράττουν στην Θράκη εθνικά εγκλήματα.Παράδειγμα, το πιλοτικό πρόγραμμα του ΙΕΠ(Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής)για τους Μουσουλμανόπαιδες στα νηπιαγω γεία της Θράκης,επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και με Υπουργό Παιδείας τον Πανεπιστημιακό και<<αριστε ρό>>κ.Γαβρόγλου.Αποφάσισαν,λοιπόν,όλοι αυτοί οι …σοφοί άνθρωποι,ότι,τελικά,το ανωτέρω πιλοτικό πρόγραμμα θα <<καταστεί υποχρεωτικό>> για τά νηπιαγωγεία 6 (έξι)Σχολικών μονάδων της περιοχής. Ετσι,το ΙΕΠ προσπαθεί να εισαγάγει την Τουρκική ώς <<μητρική>γλώσσα,οι δε Σύμβουλοι του Υπουρ γού Παιδείας,αποκαλούν  την Μουσουλμανική μειονότητα ως <<Τουρκική>,παραβλέποντας την Συνθή κη της Λωζάνης και τις εθνικές ευαισθησίες.Καί όλα αυτά τά μέτρα,για τά παιδιά των Πομάκων και των Ρομά, τά οποία ούτε ομιλούν ούτε γνωρίζουν την Τουρκική,στο σπίτι τους η στο χωριό τους.

5.Τό <<παιχνίδι>> θα παιχτεί στην  Θράκη.

*Στα μέσα της δεκαετίας  του 80,πράγματι,έγινε μια προσπάθεια,οικονομικής και κοινωνικής ανασύντα ξης της Θράκης.Τί έγινε,όμως,τελικά;Από την απολογιστική μελέτη,με επικεφαλής,την υπουργό της ΝΔ, Βιργινία Τσουδερού,φαίνεται καθαρά,ότι στην Θράκη,από τά απαιτούμενα έργα υποδομής,πού προβλε πόταν ότι θα κατασκευασθούν,υλοποιήθηκαν τελικά,μετά από διάρκεια 30 ετών,μόλις το 20%.Δηλαδή,τά υπόλοιπα 80%,πού δεν έχουν υλοποιηθεί,καμμία αναφορά από τις κυβερνήσεις.

*Στην περιοχή υπήρξαν και Ιδιωτικές επενδύσεις.Ομως,έχουν παραμείνει ελάχιστες μονάδες πού λει τουργούν και αποδίδουν,δίπλα,όμως,σε πάρα πολλά επιδοτούμενα κουφάρια εργοστασίων,όπου ορι σμένοι απατεώνες,με την συνενοχή η πλήρη συνεργασία των αρμόδιων κρατικών φορέων,πήραν τις παχυλές επιδοτήσεις και τις <<πάρκαραν>>σε Τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό,πίνοντες εις <<υγείαν>> των κορόϊδων,των Ελλήνων φορολογουμένων,δηλαδή.Ουδείς ετιμωρήθη,πολύ δέ περισσό τερο δεν ελέχθηκε κανείς!…

*Όλα αυτά τά προβλήματα στην Θράκη τά εκμεταλλεύεται καταλλήλως η Τουρκία. Αλλωστε,ο Κεμάλ Ατατούρκ, ήταν αυτός πού είχε πεί ότι<<ο στόχος μας είναι σε εύθετο χρόνο και σε οποιαδήποτε ευκαι ρία να εντάξουμε την Δυτική Θράκη στη Μητέρα Πατρίδα>>.Αιχμή του δόρατος πάντοτε η Ελληνική Μουσουλμανική Μειονότητα.Στίς ημέρες μας,τά Τουρκικά όνειρα ξαναζωντανεύουν με τον Τούρκο πρόε δρο Ερντογάν,πού δηλώνει με ναζιστικό παραλήρημα ότι<<ασφυκτιά μέσα στά σημερινά σύνορα της Τουρκίας>>.Αμεσος στόχος  του,μεταξύ των άλλων, Κύπρος,  Αιγαίο, Θράκη.   

6.Μιά σύγκριση της Θράκης με την άλλη όχθη του Εβρου ποταμού.

*Στην Θράκη,λοιπόν,έκλεισε και το τελευταίο εργοστάσιο της ΕΒΖ(Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης),για να εισάγουμε,μέ εντολή τής ΕΕ, αποκλειστικά,ζάχαρη εκ Γερμανίας,με τον νεαρό πληθυσμό της Θράκης να γκετοποιείται στα μεγάλα αστικά κέντρα,για ένα μεροκάματο,όπου στην Ορεστιάδα,πχ,η ανεργία στις ηλικίες κάτω των 30 ετών, εκτινάσσεται στο δυσθεώρητο ποσοστό του 80%.

*Ο Ανδρέας Παπανδρέου,τό 1978, για την αποβιομηχάνιση της Θράκης,είχε δηλώσει σχετικά:<<Είναι εθνικό έγκλημα το κλείσιμο των Συνεταιριστικών Βιομηχανιών και επιχειρήσεων στην Θράκη,επειδή δεν απέφεραν κέρδη.Αντίθετα,εάν έπρεπε να επιδοτηθεί η ύπαρξη της Θράκης,100 φορές να επιδοτηθεί. Δέν μπορεί, τά κριτήρια τά στενόμυαλα των κυρίων Μάνου (τότε υπουργού Βιομηχανίας) και Σία,να οδη γούν στην υπόσκαψη των εθνικών συμφερόντων,αυτής της ίδιας τής ακεραιότητας της χώρας μας.Αυτοί οι κύριοι ξέρουν πού οδηγούν τη χώρα; Ξέρουν τι ευθύνες επωμίζονται;>>.Δυστυχώς,σήμερα,καί οι ση μερινές Μνημονιακές κυβερνήσεις,πράττουν τά ίδια η ακόμη καί χειρότερα.

*Η Ελλάδα έχει μια εξαιρετική γεωλογική ιστορία πού σχετίζεται με την σύγκλιση της Αφρικανικής τεκτονι κής πλάκας με την Ευρασιατική στον χώρο του Αιγαίου.Η σύγκλιση δε αυτή σχετίζεται με πλήθος σύνθε των γεωλογικών φαινομένων πού έχουν προκαλέσει τον σχηματισμό σημαντικών πετρωμάτων και με ταλλευμάτων..Σε έκθεση,δέ,της Βρετανικής Βασιλικής Εταιρείας Επιστημών(επίσημος σύμβουλος της Βρετανικής κυβέρνησης),αποκαλύπτεται ότι υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα Υ/Δ,αλλά και διαφόρων σπανίων μετάλλων (σπάνιες γαίες,ασήμι,χρυσός,χαλκός,ψευδάργυρος,τελλούριο,κοβάλτιο,κλπ)στην Ελληνική ΑΟΖ.Καί κάτι για τους ενδοτικούς και φοβικούς  κυβερνήτες μας:Στον επίσημο  αυτό διαδρα στικό χάρτη της Βασιλικής Εταιρείας Επιστημών<<η ΑΟΖ της Ελλάδας παρουσιάζεται όπως ακριβώς την διεκδικεί η χώρα μας>>.Δέν βλέπουμε,όμως,νά τό αναδεικνύουν καί αυτό,οι κυβερνήσεις μας, απέναντι στίς σχιζοφρενικές απαιτήσεις τής Τουρκίας γιά τήν Ελληνική ΑΟΖ..

*Οσον αφορά δε τον ορυκτό πλούτο της Θράκης,η Τουρκία έχει αποδυθεί σε  μια καλά μεθοδευμένη στρατηγική διείσδυσης,εκμεταλλευόμενη την οικονομική κρίση και την  δύσκολη θέση  στην οποία βρί σκεται η Ελλάδα.Ειδικότερα,ο Ερντογάν,προωθεί στην Θράκη την οικονομική ενίσχυση των Μουσουλ μάνων,με στόχο η Τουρκία να κατακτήσει δεσπόζουσα θέση στην τοπική οικονομία,σε συνδυασμό με την προώθηση τοπικής Αυτονομίας και Αυτοδιοίκησης.Προς τον σκοπό αυτό,η Τουρκία ασκεί επιρροή και σε μεγάλες Πολυεθνικές Εταιρείες πού προχωρούν σε επενδύσεις στην Θράκη και πού έχουν οικο νομικά συμφέροντα και στην Τουρκία,προκειμένου,να αναπτύξουν ιδιαίτερες σχέσεις με την Μουσουλ μανική Μειονότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η περίπτωση  της Καναδικής EL DORADO,πού απέ κτησε με επιθετική εξαγορά το 100% των μετοχών των  ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ στον Εβρο, ιδιοκτη σίας της εταιρείας PACIFIC FRONTIERS.Η εταιρεία αυτή έχει 2 χρυσωρυχεία στην Τουρκία και είναι Σύμ βουλος του προέδρου Ερντογάν,για θέματα εκμετάλλευσης χρυσού.Oσον αφορά δε την εκμετάλλευση του χρυσού στην χώρα μας,καμμία ουσιαστική αξιοποίηση δεν γίνεται,αφού εξάγεται,μόνο,ως πρώτη ύλη, στο εξωτερικό.Η μετατροπή,δέ, του ΙΓΜΕ(Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) σε πάροχο τεχνικών υπηρεσιών και μόνο,(κατ εντολήν των Δανειστών)αποστερεί την χώρα από την ουσια στική έρευνα του Ελληνικού υπεδάφους για πιθανή εύρεση πολύτιμου ορυκτού πλούτου,(ουρανίου, ζεό λιθου, σπάνιων γαιών, κλπ.),πού θα γινόταν με την άμεση εποπτεία του δυναμικού και έμπειρου επιστη μονικού προσωπικού πού διαθέτουμε,,όπως αναλυτικά περιγράφεται στο βιβλίο του Δημήτρη Μπάτση <<η Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα>>.

*Ας δούμε,όμως,τι συμβαίνει στην αντίπερα όχθη του Εβρου ποταμού:

Στην περιοχή της Αδριανούπολης, η Τουρκία ξεφυτρώνει κάθε τόσο και ένα νέο εργοστάσιο.Υπάρχει αυτοκινητοβιομηχανία,υαλουργία,εκκοκιστήρια,κλπ,(με όλη την Ελληνική παραγωγή βαμβακιού να αγο ράζεται, ώς πρώτη ύλη,χαμηλής αξίας,από Τούρκους εμπόρους,και να τό  εισάγουμε ως νήμα,με πολύ υψηλές τιμές,αφού,σχεδόν.ολα τά εκκοκιστήρια στην χώρα μας έχουν κλείσει),αφού,ακόμη δε και τά στρατιωτικά άρβυλα τού Στρατού μας, κατασκευάζονται,στην Τουρκία.H Aδριανούπολη,από μια έρημη πόλη,μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών τού 1923,έχει ένα πληθυσμό,πλέον, πού ξεπερνά τις 200.000,ενώ ο πολεοδομικός της σχεδιασμός προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία θα φιλοξενεί 1.000.000 κατοίκους.

militaire.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου