Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Υπόθεση Α/ΓΕΕΘΑ: Σε περίπτωση “στραβής” με την Τουρκία… ξέρουν τι θα κάνουν;


Με μία ολιγόλογη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ ανακοινώθηκε η αντικατάσταση, για διάστημα μέχρι 15 ημερών, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ (Α/ΓΕΕΘΑ) ναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη από τον Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ (Υ/ΓΕΕΘΑ) αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Φλώρο μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Όπως έγινε γνωστό η αντικατάσταση προβλέπεται από το άρθρο 11 του Νόμου 2292/1995 όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 3383/2010.

Όμως η αντικατάσταση αυτή δεν αφορά το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Νόμου 2292/1995, «Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ), απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει με δικαίωμα ψήφου ο αρχαιότερος των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων».
Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζήτημα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) σε σχέση με την αντικατάσταση του Α/ΓΕΕΘΑ από τον Υ/ΓΕΕΘΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι 20 ημερών το ανώτερο (όριο που τίθεται από τον σχετικό νόμο).
Σημειώνεται ότι το ΣΑΓΕ συγκροτείται από τον Α/ΓΕΕΘΑ ως Πρόεδρο και τους Αρχηγούς των λοιπών Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) ως μέλη και ότι η παρουσία του Προέδρου και των μελών είναι υποχρεωτική. Μάλιστα όπως αναφέρεται σε άρθρο του σχετικού νόμου «Αναπλήρωση Αρχηγού Κλάδου στο ΣΑΓΕ επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ).»
Ο ρόλος του ΣΑΓΕ είναι σημαντικός όχι μόνο σε ότι αφορά τη Δομή Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (η πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς το ΚΥΣΕΑ διαμορφώνεται σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Συμβουλίου Άμυνας (ΣΑΜ), μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) στο οποίο εισάγεται για διατύπωση γνώμης συνολική πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για όλους τους κλάδους, η οποία λαμβάνει υπόψη της τις μελέτες – εισηγήσεις κάθε κλάδου που εγκρίνονται με απόφαση του οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου), τα προγράμματα προμηθειών και τις κρίσεις και επανακρίσεις των αξιωματικών αλλά και σε σειρά άλλων ζητημάτων (απόσπασμα από Νόμο 3883/2010):
“…Ο Α/ΓΕΕΘΑ υλοποιεί τις αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του ΣΑΓΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
18. Η παρ. 8 του άρθρου 11 του ν.2292/1995 (ΦΕΚ 35/Α`), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
“8. Ο Α/ΓΕΕΘΑ, με βάση την Πολιτική Εθνικής Άμυνας και την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική:
α. Συντάσσει το Γενικό Σχέδιο Άμυνας της Χώρας (ΓΕ. Σ.Α.Χ.) μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ.
β. Εκδίδει τα Γενικά, Ειδικά και Ενδεχόμενα Σχέδια μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ.
γ. Εκδίδει τα Ενιαία Επιχειρησιακά Δόγματα μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ.
δ. Εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ, την οργάνωση του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων.

ζ. Καθορίζει την πολιτική διεξαγωγής ασκήσεων, μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ.

ι. Εισηγείται την προτεραιότητα των εξοπλιστικών προγραμμάτων μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
ια. Εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στρατολογικά θέματα, μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ.

ιε. Εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ, θέματα Παλλαϊκής Άμυνας, όπως ο σχετικός νόμος ορίζει.”
Ζήτημα δημιουργείται και για το Συμβούλιο Άμυνας (ΣΑΜ) σε σχέση με την αντικατάσταση του Α/ΓΕΕΘΑ από τον Υ/ΓΕΕΘΑ.
Φυσικά κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι κατά το διάστημα αντικατάστασης (που εξ άλλου είναι χρονικά περιορισμένο) δεν είναι απαραίτητο να συγκληθούν τα ΚΥΣΕΑ, ΣΑΜ και ΣΑΓΕ.
Εξάλλου, το πνεύμα του νόμου φέρεται να θεωρεί την αντικατάσταση του Α/ΓΕΕΘΑ από τον Υ/ΓΕΕΘΑ στο επίπεδο της διασφάλισης της απρόσκοπτης καθημερινής λειτουργίας του Επιτελείου και όχι ως εκ του νόμου προβλεπόμενη λύση σε περιπτώσεις κρίσης ή σύγκρουσης.
Εάν όμως εξωτερικοί παράγοντες (…οι γνωστοί εξ Ανατολών) ενεργήσουν με τρόπο ώστε να απαιτείται να συγκληθούν τα προαναφερθέντα συλλογικά όργανα και το σημαντικότερο που να απαιτείται η αντίδραση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων πόσο σαφές είναι το νομικό πλαίσιο που ακροθιγώς προαναφέρθηκε;
Το συγκεκριμένο ερώτημα μπορεί εκ πρώτης όψης να φαίνεται ως θεωρητικός προβληματισμός και μικρής πιθανότητας να εκδηλωθεί. Όμως θα πρέπει να μελετηθεί και η απάντηση του που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη, σε κάθε περίπτωση, λειτουργία της δομής διοίκησης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, να θεσμοθετηθεί.
defence-point.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου